Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
ผังเมือง เรื่องของเรา
ผังเมืองเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะผังเมืองไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบพื้นที่เท่านั้น แต่ผังเมืองคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ในเขตพื้นที่ของตนได้อย่างมีความสุข แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจทำให้ความสุขของชุมชนถูกบดบังด้วยมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความสุขของชุมชนถูกละเลยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ (อนุพจน์ พนาพรศิริกุล,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

สุรินทร์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่กำลังมีการปรับปรุงผังเมือง  โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์  ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทชุมชน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และการแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 โดยอยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนเกี่ยวข้อง ตรวจดูตามสถานที่ราชการที่ติดประกาศ และยื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน 90 วันระหว่างวันที่10 กันยายน –8 ธันวาคม 2558 นี้

คณะทำงานพลังพลเมืองจัดการตนเอง ได้จัดเวทีพลังพลเมืองจัดการตนเองครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์นโยบายเรื่องการปรับผังเมืองในระดับชาติและระดับจังหวัด  เกิดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเรื่องการปรับผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ และเกิดแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องผังเมืองบนฐานประโยชน์ของพลเมืองจังหวัดสุรินทร์นั้น  โดยวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานผังเมืองสุรินทร์และนักผังเมืองอิสระ คือ

นายโกมล  จำนงผล นักวิเคราะห์ผังเมือง สำนักงานผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้อธิบายถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ 2556  ซึ่งมีการแก้ไขสาระสำคัญ ดังนี้
    ข้อ 8 ที่ดินประเภทชุมชน
    ข้อ 9 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
    ข้อ 10 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

ตัวอย่างการแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์  เช่น 
ข้อ 11 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เดิมเขียนไว้ว่า “ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปลอดสารพิษหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมปลอดสารพิษ การเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ การวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”  ให้แก้ไขเป็น

“ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืช  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ การวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” โดยตัดคำว่า “ปลอดสารพิษ”ออกไป   
    
นางภารนี  สวัสดิรักษ์ นักผังเมืองอิสระ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผังเมืองและชี้ให้เห็นถึงสาเหตุการแก้ไขผังเมืองว่าเชื่อมโยงกับความพยายามพัฒนาประเทศให้ไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต รวมถึงการตั้งข้อสังเกตในรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการชี้ให้เห็นว่าการตัดคำว่าเกษตรปลอดสารพิษออกไปนั้นมาจากการประชุมของคณะกรรมการผังเมืองครั้งที่ 6/2558  ดังข้อความต่อไปนี้

“เนื่องจากคำว่า ปลอดสารพิษ จะต้องทำเฉพาะเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษและสารพิษซึ่งอยู่ในสภาพความเป็นจริง เกษตรกรรมในพ้นที่ยังคงต้องมีการใช้สารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง การกำหนดให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลอดสารพิษหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมปลอดสารพิษจะสร้างผลกระทบให้กับเกษตรกรในพื้นที่หรือผู้เกี่ยวข้องได้” 

สำนักงานผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 หากท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประกาศการใช้ผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงนั้น  สามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่10 กันยายน – 8 ธันวาคม 2558 นี้  เพราะผังเมืองเป็นเรื่องของการวางผังอนาคตของพวกเราทุกคน  ไม่ใช่ของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง


 

[ +zoom ]
คุณโกศล จำนงผล นักวิเคราะห์ผังเมือง สนง.ผังเมืองจ.สุรินทร์

[ +zoom ]
คุณภารนี สวัสดิรักษ์ นักผังเมืองอิสระ

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- "รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต" โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
- เสียงของสา
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
celine outlet is, by necessity, a show full of goyard outletevery season.Giuseppe Zanotti Creative director Nicolas valentino replica does far more that’s just as worthy of note,FREY WILLE online shop of course,FREY WILLE but FREY WILLE online is, first and foremost,FREY WILLE a brand concerned with its leather valentino outlet online.It hardly seems like it should be time to think about Resort valentino outlet store, but pre-orders are starting to pop up here and there,valentino outlet as well as the collections' ads.valentino online Over the past couple days,true religion outlet two of the biggest true religion outlet online-centric campaigns have debuted:true religion outlet store and true religion jeans.Not only are the photographs beautiful in their own right,true religion jeans outlet but we always pay keen attention to cheap true religion ads because they often reveal true religion replica styles that weren't on the runway,true religion outlet online store which means the public is getting a look at them for the first time. true religion replica jeans ads were photographed by Karl Lagerfeld himself, while Moncler CLEARANCE looked to legendary photographer Patrick Demarchelier and Moncler doudoune Michelle Williams and Alicia Vikander.moncler outlet online storeBoth sets of ads reveal some exciting moncler outlet that will be in stores soon;moncler factory outlet once we know more about both collections,moncler outlet online you'll be the first to hear about it.If you’ve been awaiting the arrival of the moncler replica City Steamer Bag, which debuted on the moncler outlet store runway in Palm Springs, modern tote has arrived on chanel replica website in three sizes and a plethora of colors.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558 08:10 น.
IP : 103.233.80.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
replica christian louboutin heelsDesign When putting on a set of christian louboutin knockoffsIs The Trend In christian louboutin spiked heels women love that fashionable solace that a reliable fine brand can offer.christian louboutin heelsI love that she cuffed these. I love that the mesh is invisible against the skin making the flower almost appear tattooed on your foot. I love the way the back of the dress is open and the shape of it really hugs her figure.Christian Louboutin I actually didn’t think flattered her sexy and curvy figure very well. However Emily did not,christian louboutin pumps is assembling your, her dress is not meant to be worn with tightschristian louboutin studded pumps. Her dress was worn with my favouritechristian louboutin replica because you can get quality and designChristian Louboutin Asteroid. Discount christian louboutin glitter pumpshis initial boutique in Paris.Considering that thenfake christian louboutinin the sight of people Giuseppe Zanotti Sneakersthroughout the world. Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumpsfootwear would be the mixture of humor and glamour.These ended up noticed with the trend sector.tory burch bootsGiven that its conception, the replica louboutin shoes, and all of them have Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Blackwon initially option for an incredible number of adult females globally.Giuseppe Zanotti Boots Now you don't tory burch flatsgo totory burch heels Paris to orderreplica louboutin pumps. It is possible to findChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformof other fine division replica christian louboutina lot of other replica christian louboutin pumpsuptown and downtownchristian louboutin daffodil pumpswhen go out every time, of study course, all want to gown up and search great,Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers equally Tory Burch shoespleasing and telegenic,Nicholas Kirkwood shoes You can locate a pair ofchristian louboutin stores, we often supply you the luxury sneakers! Just seem at listed here,tory burch ballet flats is so elegant. christian louboutin narcissus pumpsof this summer time, all type of surge!Giuseppe Zanotti onlinewill be the most well-known? christian louboutin glitter heels this months response your queries,Giuseppe Zanotti Sneakers and make you fastest Giuseppe Zanotti Sneakers outletgrasp vogue info let's have a seem.tory burch flip flops outlet Enable this pair of giuseppe zanottilike summertime with colorful circulation, wears out great comfortgiuseppe zanotti, matching white tory burch flats sale surge makes you attractive.tory burch outletNo subject what events you will go,Giuseppe Zanotti saledecide on a pair ofvalentino outleton sale will make you by no means out of day. Do you giuseppe zanotti shoesso numerous stars to stick to? Giuseppe Zanotti Bootscan often show women female quite properly tory burch wallets No matter putting on them to complement dresses,Giuseppe Zanotti Sneakersyou will look tory burch reva flatsexcellent with them. Giuseppe Zanotti Sneakers onlinesubstantial heel is symbol of women's temperament, tory burch handbagsideal girl really should have atory burch flats discount elegance pair of their very own footwear.giuseppe zanotti outletto can show your mature, matching diverse garments then the influence is http://www.christian-louboutinsreplicas.com.
ชื่อ : replica christian louboutin heels   E-mail : ofcgd@outlook.com    วันที่ : 24 มกราคม 2559 13:27 น.
IP : 104.250.131.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by netsurin.org