Thai | English
17 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ข่าวกิจกรรม
ยื่นหนังสือขอยกเลิกการแก้ไขผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
วันนี้เวลา 09.00 น. สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายพลังพลเมืองสุรินทร์จัดการตนเอง รวมพลังยื่นหนังสือขอยกเลิกการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ปี 2558 กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายชัชชัย  ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และนายโกศล  จำนงผล นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบหนังสือ

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกประกาศให้ประชาชนไปดูรายละเอียดในการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์และให้ยื่นคำร้องภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 โดยจะสิ้นสุด ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นั้น สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายพลังพลเมืองจัดการตนเอง มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขดังกล่าวขาดกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยเหตุผลดังนี้

1.ข้อกำหนดที่แก้ไขได้ตัดคำว่า “เกษตรปลอดสารพิษ” ออกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม สาระสำคัญของการเสนอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ล้วนส่งเสริมการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมแต่ละเลยการสร้างทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ทั้งๆที่ “เกษตรอินทรีย์” เป็นพันธกิจหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์และเป็นทิศทางหนึ่งของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นฐานสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตและการคุ้มครองพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหารรวมถึงการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.การให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นๆ โดยยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงและที่ว่างในแปลงที่ดินที่ขออนุญาตโดยให้ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแทน ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวจะสร้างผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนเสมือนไม่มีข้อกำหนดใดใดและไม่ได้คำนึงถึงการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

3.การให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มกิจการโรงงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น เป็นกิจการที่สร้างผลกระทบให้กับประชาชน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงงานประเภทปิโตรเลียม โรงงานประเภทโม่หิน เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้มีจำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 176 ประเภท เป็น 277 ประเภท เพิ่มขึ้น 101 ประเภท

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่าย จึงมีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ปิดประกาศ 90 วัน และให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ฉบับปัจจุบันไปจนครบกำหนด 5 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 24 กันยายน 2561 เพราะในระหว่างนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษาเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์อยู่แล้ว

2.ให้มีการดำเนินการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้น

3.ให้มีการแก้ไขคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ โดยเพิ่มองค์ประกอบของภาคประชาสังคม ที่ประกอบด้วย นักวิชาการ สภาองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทนเกษตรกรและประชาชนที่เกี่ยวข้องให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของคณะที่ปรึกษาทั้งหมด

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org