Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ
ในอดีตการคุยเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม หากหญิงใดพูดคุยเรื่องนี้มักจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี  แม้เป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตของเราทุกคนก็ตาม  ภายหลังที่มีหลายหน่วยงานและองค์กรต่างๆ พยายามรณรงค์อบรมความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศ ไม่ว่าจะเป็นอนามัยเจริญพันธ์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเปิดเผยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น
 
ค่ายแกนนำ “วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ”  ในโรงเรียนวัดบ้านปราสาท  อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของซีซีเอฟ  โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา อนามัยวัยรุ่น การวางแผนครอบครัว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งทักษะการให้คำปรึกษากับเพื่อนได้
 
ดังนั้นหากเด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ความเข้าใจ คงดูแลป้องกันตัวเองได้  รวมถึงช่วยเหลือเพื่อนๆ ต่อได้มากขึ้น ขอบคุณซีซีเอฟที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องนี้

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org