Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
​ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาบ้านหนองขาม
บ้านหนองขาม ก่อตั้งด้วยการนำพาของท่านไกรสร  พรหมวิหาร  นักปฏิวัติและอดีตประธานประเทศ สปป.ลาว เริ่มจาก 23 ครอบครัว 95 คน อยู่ห่างจากปราสาทวัดพู ซึ่งเป็นมรดกโลกระยะทาง 6 กิโลเมตร ปัจจุบันมี 81 หลังคาเรือน มีพลเมือง 488 คน มีอาชีพทำนาเป็นหลักและรับจ้างทั่วไป เป็นหมู่บ้านที่มีโครงการพัฒนาจากภายนอกน้อย 

ด้านการศึกษา มีโรงเรียน 1 แห่ง ระดับประถมต้น (ชั้น ป. 1-ป.3) นักเรียนรวม 35 คน ครู 1 คน อาคารเรียนเป็นอาคารไม้ติดพื้นดินปิดโล่ง มีสภาพทรุดโทรมมาก มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในหมู่บ้านมาก จากข้อมูลต้นปี 2558 มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมาทำงานที่ประเทศไทย 122 คน นอกจากนั้นยังขาดแคลนแหล่งน้ำ ต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรขนาดเล็ก อยู่ห่างจากพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งเก็บของป่าหาฟืน 3-4 กิโลเมตร 

การดำเนินกิจกรรมพัฒนาที่ผ่านมา มูลนิธิพิทักษ์สตรีร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอีสาน และสหพันธ์กรรมบาลแขวงจำปาสัก ได้ช่วยเหลือส่งกลับแรงงานที่ผิดกฎหมายด่านช่องเม็ก วังเต่ามาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและติดตามเยี่ยมหลังส่งกลับ พบว่า ชาวบ้านยังขาดความตระหนักและไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต้านการค้ามนุษย์ การเอาเปรียบแรงงาน จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการพัฒนาหมู่บ้านหนองขามให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัย 

จึงได้มีการจัดกิจกรรมการสำรวจการเคลื่อนย้ายแรงงานในชุมชน  การอบรมการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัย การอบรมแกนนำชุมชนในประเทศไทยเพื่อพัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้เพื่อการพึ่งตนเองและได้ริเริ่มการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในเดือนมิถุนายน 58 รวมทั้งการจัดทำแผนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  การแนะนำให้คำปรึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้สถานที่ภายในโรงเรียนบ้านหนองขามเป็นจุดประสานงาน และเป็นพื้นที่ทดลองสาธิตการทำกิจกรรมเสริมอาชีพในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน

ดังนั้น มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สมาคม อสม.จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มกันเกราสีรุ้ง และมูลนิธิพิทักษ์สตรี จึงร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อสังคม นำเงินไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้และพื้นที่ต้นแบบในการป้องกันการค้ามนุษย์และพัฒนาอาชีพบ้านหนองขาม แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการอพยพแรงงานเข้ามาประเทศไทยมากที่สุด และบางรายถูกหลอกจากขบวนการค้ามนุษย์  โดยมียอดเงินที่นำไปมอบให้กับคณะกรรมการบริหารงบประมาณบ้านหนองขามในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 120,460 บาท หรือ 27,652,797.60 กีบ

มูลนิธิพัฒนาอีสานขอเป็นตัวแทนในนามเครือข่ายทุกกลุ่มองค์กรและญาติมิตรที่ไม่ประสงค์ออกนาม ขอขอบพระคุณทุกท่านในความสละทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้


 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org