Thai | English
  งานพัฒนาสังคม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

    งานพลังงานทางเลือก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่มูลนิธิให้ความสนใจและเริ่มดำเนินงาน
มาตั้งแต่ปี 2543 ในโครงการส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมดำเนินงานวางแผนพลังงานชุมชนในพื้นที่ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน ตำบลแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการริเริ่มวางแผนพลังงานชุมชน

    ต่อมาได้จัดตั้งคณะทำงานพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ และผลักดันยุทธศาสตร์ “พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน” เป็น 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ได้สำเร็จในปี 2546 จากนั้นมูลนิธิได้พัฒนาตัวเองไปเป็นทีมที่ปรึกษาและจัดกระบวนการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่พลังงานในการสร้างอาสาสมัครพลังงานชุมชน และร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครพลังงานและติดตามประเมินผล 641 ตำบลทั่วประเทศ

สำหรับบทบาทและภารกิจหลักที่มูลนิธิดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คือ ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการจัดการด้านพลังงานของชุมชน ตั้งแต่การวางแผนพลังงาน การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน  การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
การจัดทำข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านพลังงาน  ประสานงานภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมร้อยเป็นเครือข่าย
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเข้าถึงสิทธิและการปกป้องสิทธิชุมชนอีกด้วย 

 
 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
งานพัฒนาสังคม
- งานเอดส์และสุขภาพ
- พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org