Thai | English
 งานเนท


   หลังจากที่มูลนิธิพัฒนาอีสาน  เริ่มดำเนินงานพัฒนาแบบผสมผสานในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร์
ในโครงการ “พัฒนาหมู่บ้านชายแดนจังหวัดสุรินทร์” ในปี 2524 ในพื้นที่ 52 หมู่บ้าน 3 อำเภอ (กาบเชิง บัวเชดและสังขะ)
และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2529  นั้น สามารถสรุปความสำคัญของแต่ละช่วงได้ดังนี้

• ทศวรรษที่ 1 : คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน
งานพัฒนาสังคมไม่ได้มีคำตอบที่สำเร็จรูป บทเรียน ประสบการณ์ของเนทในช่วงทศวรรษที่ 1 (2524-2534) จึงเป็น
ช่วงแห่งการแสวงหา “คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน”  สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คนทำงานลงไปฝังตัวในพื้นที่ ใช้หมู่บ้าน
เป็นมหาวิทยาลัยชีวิต คิดค้นรูปธรรมทางเลือกที่หลากหลาย เช่น ธนาคารข้าว ธนาคารปุ๋ย ธนาคารควาย โรงสีรวม
เกษตรผสมผสาน  ปศุสัตว์  หัตถกรรม  กองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์  

 
• ทศวรรษที่ 2 : สร้างเครือข่าย ขยายงาน สร้างฐานการพึ่งตนเอง
นอกจากการทำงานส่งเสริมในพื้นที่แล้ว เนทต้องมองในเรื่องการทำงานกับเครือข่ายรวมถึงการพึ่งตนเองในภาวะที่
เงินทุนลดน้อยลง ดังนั้นในช่วงทศวรรษที่ 2 (2535-2544) จึงเป็นช่วงของการ “สร้างเครือข่าย ขยายงาน
สร้างฐานการพึ่งตนเอง”
ยกระดับบทเรียน ประสบการณ์ จากการทำงาน พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ขยายงาน
วิชาการสู่อินโดจีน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา รวมทั้งสร้างฐานการพึ่งตนเองในมูลนิธิ

 
• ทศวรรษที่ 3 : ลงลึกเชิงประเด็นและผลักดันสู่นโยบาย 
ทศวรรษที่ 3 (2545-2554)  เนทมีแนวทางการทำงานลงลึกมากขึ้น เน้นเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชน เช่น การจัดการป่าหัวไร่ปลายนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานทางเลือก สุขภาพและเอดส์  พร้อมกับการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันสู่นโยบายระดับท้องถิ่นและประเทศ เช่น
ปี 2547 จังหวัดสุรินทร์ได้บรรจุประเด็นพลังงานทางเลือกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ จังหวัด ต่อมาได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานขับเคลื่อนโครงการวางแผนพลังงานชุมชน 80 ตำบลวิถีพอเพียง โดยเนทรับผิดชอบดำเนินงานใน 6 จังหวัด
ภาคอีสาน และร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครพลังงานชุมชน  รวมทั้งติดตามและประเมินผลอาสาสมัครพลังงาน ชุมชนจำนวน 641 ตำบลทั่วประเทศอีกด้วย

 
• ทศวรรษที่ 4 : ร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม 
ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 (2555-ปัจจุบัน) เนทยังคงมุ่งมั่นทำงานเคียงคู่ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้อยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม  ขับเคลื่อนประเด็นงานสาธารณะร่วมกับเครือข่ายที่ได้รับผล
กระทบจากนโยบายการพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภาคและ ระดับประเทศให้สามารถเข้าถึงสิทธิและข้อมูล  ตลอดจนเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา ในประเด็นงานที่
สอดคล้องกัน รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์การระดมทุนที่หลากหลาย เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการทำงานพัฒนาของ
มูลนิธิอย่างต่อเนื่อง
 

 

 

 
 
 

Copyright by netsurin.org