Thai | English
 ฝ่ายสถาบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน (IPCD)


เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม การวิจัย ประเมินผ