Thai | English
 ฝ่ายสถาบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน (IPCD)


เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม การวิจัย ประเมินผลและเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อพัฒนา โดยนำ ประสบการณ์จากงานพัฒนามาจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมแก่เยาวชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรนักพัฒนา  เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  อาทิ สปป.ลาว  และกัมพูชา  เป็นต้น
 

 


 

Copyright by netsurin.org