Thai | English
 ภาคีร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

“สานพลัง สร้างเครือข่าย ขยายงาน”  เป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของเนท ในการเชื่อมประสานเครือข่ายที่มีแนวทางการทำงานคล้ายคลึงกัน หรือริเริ่ม เสริมพลังสนับสนุนในประเด็นงานใหม่ๆทั้งภายในและประเทศเพื่อนบ้าน 
 
ประเทศไทย นอกเหนือจากการทำงานในประเด็นหลักแล้ว มูลนิธิยังดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายในประเด็นสาธารณะ การผลักดันเชิงนโยบายหรือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและข้อมูล เช่น การจัดการขยะเมืองสุรินทร์ การติดตามผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล การรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น
 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีการดำเนินงานใน 2 ส่วนหลักๆ คือ งานจัดกระบวนการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง  และงานปฏิบัติการร่วมในพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สตรี (Alliance Anti Traffic : AAT) สหพันธ์แม่หญิงลาว และสมาคมเครือข่ายมิตรภาพเพื่อการพัฒนาสังคมลาว (Social  Development  Alliance Association :SODA ในประเด็นต้านการค้ามนุษย์ การสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและ
สตรีและงานฝึกอบรมทางวิชาการอื่นๆ

 
ประเทศกัมพูชา  หลังจากการทำงานช่วยเหลือชาวกัมพูชาในศูนย์อพยพชายแดนไทย-กัมพูชาเมื่อปี 2524 แล้วพัฒนายกระดับกระบวนการทำงานในโครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา และต่อมาได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิพัฒนาอีสานนั้น   ปัจจุบันยังคงมีการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาคมซ็องโร๊คกะเวือน  จ.อุดรมีชัย นำโดย พระครูบุญสาลวด เจ้าคณะจังหวัดอุดรมีชัยอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการจัดศึกษา
ดูงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนกัมพูชาตามความต้องการอีกด้วย
 

 

 
 
 


 

Copyright by netsurin.org