Thai | English
22 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  งานพัฒนาสังคม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

    งานพลังงานทางเลือก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่มูลนิธิให้ความสนใจและเริ่มดำเนินงาน
มาตั้งแต่ปี 2543 ในโครงการส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมดำเนินงานวางแผนพลังงานชุมชนในพื้นที่ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน ตำบลแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการริเริ่มวางแผนพลังงานชุมชน

    ต่อมาได้จัดตั้งคณะทำงานพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ และผลักดันยุทธศาสตร์ “พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน” เป็น 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ได้สำเร็จในปี 2546 จากนั้นมูลนิธิได้พัฒนาตัวเองไปเป็นทีมที่ปรึกษาและจัดกระบวนการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่พลังงานในการสร้างอาสาสมัครพลังงานชุมชน และร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครพลังงานและติดตามประเมินผล 641 ตำบลทั่วประเทศ

สำหรับบทบาทและภารกิจหลักที่มูลนิธิดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คือ ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการจัดการด้านพลังงานของชุมชน ตั้งแต่การวางแผนพลังงาน การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน  การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
การจัดทำข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านพลังงาน  ประสานงานภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมร้อยเป็นเครือข่าย
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเข้าถึงสิทธิและการปกป้องสิทธิชุมชนอีกด้วย 

 
 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
งานพัฒนาสังคม
- งานเอดส์และสุขภาพ
- พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org