Thai | English
1 มิถุนายน 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
 ความเป็นมา


มูลนิธิพัฒนาอีสาน  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาชนบทมาตั้งแต่ปี 2524 โดยเริ่มดำเนินงานพัฒนาชนบทแบบผสมผสานในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ ชื่อว่า “โครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนจังหวัดสุรินทร์”
ระหว่างปี  2524-2530 ในพื้นที่ 52 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ  คือ อ.กาบเชิง อ.บัวเชด อ.สังขะ โดยการสนับสนุนจาก CIDA ประเทศแคนาดา 

ก่อนสิ้นสุดโครงการ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นร่วมกันว่าควรนำบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาชนบทช่วงดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในพื้นที่กว้างไกลออกไป จึงได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2529 และปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 657 ตามประกาศกระทรวงการคลัง  

ภายหลังจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา ประสบการณ์ในการดำเนินงานได้นำมาสู่การ
ดำเนินโครงการพัฒนาชนบทอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี 2531-2536 ทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องจาก CIDA
ประเทศแคนาดาในการดำเนินโครงการพัฒนาชนบทเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน (Participatory Community Development) โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 80 หมู่บ้าน จาก 8 อำเภอ คือ อ.กาบเชิง อ.บัวเชด อ.สังขะ
อ.เมือง อ.สนม อ.ลำดวน อ.ศีขรภูมิและอ.จอมพระ นับเป็นการขยายการดำเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและการทำงานกับ
ผู้ยากไร้ให้กว้างขวางขึ้น

จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ของชุมชนที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้ปรับนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาที่หลากหลายขึ้นทั้งชุมชนชนบทและเมือง โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากทั้งภาครัฐ องค์การต่างประเทศ การจัดระดมทุนภายในประเทศ และการจัดกิจกรรมหารายได้ของมูลนิธิฯ เอง

32 ปี กับการทำงานเคียงข้างผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ส่งผลให้มูลนิธิได้รับรางวัลอาเซียนด้านการ “พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน” หรือ ASEAN AWARD ปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลครั้งแรกที่มอบให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคมในเวทีประชุมคณะรัฐมนตรีด้านการพัฒนาชนครั้งที่ 8 ณ เมืองยอร์คยากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิพัฒนาอีสาน
  1. จัดสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยกระบวนการศึกษา
  3. สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
  6. เป็นองค์กรสนับสนุนองค์กรชุมชนและเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 
 

 

 

 
 

 

Copyright by netsurin.org