Thai | English
22 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
 ภาคีร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

“สานพลัง สร้างเครือข่าย ขยายงาน”  เป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของเนท ในการเชื่อมประสานเครือข่ายที่มีแนวทางการทำงานคล้ายคลึงกัน หรือริเริ่ม เสริมพลังสนับสนุนในประเด็นงานใหม่ๆทั้งภายในและประเทศเพื่อนบ้าน 
 
ประเทศไทย นอกเหนือจากการทำงานในประเด็นหลักแล้ว มูลนิธิยังดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายในประเด็นสาธารณะ การผลักดันเชิงนโยบายหรือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและข้อมูล เช่น การจัดการขยะเมืองสุรินทร์ การติดตามผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล การรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น
 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีการดำเนินงานใน 2 ส่วนหลักๆ คือ งานจัดกระบวนการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง  และงานปฏิบัติการร่วมในพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สตรี (Alliance Anti Traffic : AAT) สหพันธ์แม่หญิงลาว และสมาคมเครือข่ายมิตรภาพเพื่อการพัฒนาสังคมลาว (Social  Development  Alliance Association :SODA ในประเด็นต้านการค้ามนุษย์ การสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและ
สตรีและงานฝึกอบรมทางวิชาการอื่นๆ

 
ประเทศกัมพูชา  หลังจากการทำงานช่วยเหลือชาวกัมพูชาในศูนย์อพยพชายแดนไทย-กัมพูชาเมื่อปี 2524 แล้วพัฒนายกระดับกระบวนการทำงานในโครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา และต่อมาได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิพัฒนาอีสานนั้น   ปัจจุบันยังคงมีการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาคมซ็องโร๊คกะเวือน  จ.อุดรมีชัย นำโดย พระครูบุญสาลวด เจ้าคณะจังหวัดอุดรมีชัยอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการจัดศึกษา
ดูงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนกัมพูชาตามความต้องการอีกด้วย
 

 

 
 
 


 

Copyright by netsurin.org