Thai | English
25 เมษายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
 รางวัลที่ได้รับ


รางวัลที่ได้รับ
34 ปี กับการทำงานเคียงข้างผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้มูลนิธิ
พัฒนาอีสาน ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียน “ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน” (The ASEAN Leadership Award on Rural Development and Poverty Eradication) ปี พ.ศ. 2556 รางวัลนี้เป็นครั้งแรกที่มอบให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม ในเวทีประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท ครั้งที่ 8  ณ เมืองยอร์คยากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556  และรางวัลอื่นๆก่อนหน้านั้นอีกมากมาย 
 
ปี 2532  องค์กรเอกชนดีเด่นที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
จากกระทรวงศึกษาธิการ


 
   
ปี 2536  Certificate  of  merit จากองค์การสหประชาชาติ
   
ปี 2545 มูลนิธิดีเด่นภาคที่ 5 รางวัลที่ 2 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
ปี 2548 ประกาศเกียรติคุณจากสหภาพยุโรป ในความร่วมมือดำเนินโครงการอุตสาหกรรมชนบท
   
ปี 2550 เป็นเครือข่ายพลังงาน 80 ชุมชน สนองพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง จากกระทรวงพลังงาน

 
   
ปี 2554 องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับประเทศ จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
ปี 2555 มูลนิธิดีเด่นภาคที่ 5 รางวัลที่ 1 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
ปี 2556 ผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน หรือ ASEAN AWARD จากเวทีประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประเทศอินโดนีเซีย
   
   


 

Copyright by netsurin.org