Thai | English
25 เมษายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
 ศูนย์ฝึกอบรมเนท
 
เป็นหน่วยระดมทุนเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการทำงานพัฒนาของมูลนิธิ โดยบริการอาหาร ที่พัก ห้องประชุมสำหรับฝึก
อบรม สัมมนา และเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองในด้านต่างๆ เช่น พลังงานทางเลือก เกษตรปลอดสารเคมี
การจัดการขยะ ผลิตภัณฑ์แปรรูป การผลิตและการใช้อิฐดินซีเมนต์ เป็นต้น
 

 

 


 

Copyright by netsurin.org